Τι πρέπει να γνωρίζεται για να μην πληρώσετε φόρο 22%.

Όποιος φορολογούμενος δεν πραγματοποιήσει τις ελάχιστες απαιτούμενες δαπάνες με κάρτα τιμωρείται με πρόσθετο φόρο 22% επί της αξίας των δαπανών με κάρτα.
Πόσες αποδείξεις πρέπει να έχετε ανάλογα με το εισόδημά σας..
Εισόδημα Ποσοστό αποδέιξεων

έως 10.000 10%

10.000-30.000 15%

30.000 και άνω 20% ( με μέγιστο όριο δαπάνης 30.000)

Στην περίπτωση που ο ένας εκ των συζύγων δεν είναι μισθωτός ή συνταξιούχος το ποσό της δαπάνης του με κάρτα μεταφέρεται στον άλλον σύζυγο.
οι συνταξιούχι άνω των 70 ετών εξαιρούνται από την υποχρέωση ελάχιστων δαπανών με κάρτα αλλά υποχρεώνονται να έχουν συγκεντρώσει χάρτινες αποδείξεις και οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα έως 9.500 ευρώ. Επίσης εξαιρούνται οι στρατεύσιμοι, οι έχοντες αναπηρία 80% και άνω, οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που υποχρεώνονται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα.

Leave A Comment